پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست اصلی سایت

  شهرداران آبسرد از بدو تاسیس شهرداری
  در سال 1375 باتصویب وزارت محترم کشورآبسرد به شهری مستقل تبدیل شدکه تا به حال نه نفر عهده دار مسئولیت اداره شهر بوده اند.
  اسامی شهرداران از اولین دوره تا به حال به ترتیب زیر می باشد:
  آقای احمد رضانژاد(76-75) 
  آقای اسماعیل دیلم(77-76)
  آقای امیرحسین زاده(82-77)
  آقای پرویز قنبری(85-82)
  آقای شهرام مسعودی پور(86-85)
  آقای نادعلی نیازی اوریمی(90-86)
  عبدالله متولی(92-90)
  پرویز قنبری(94-92)
  سيد محمد رفيعي طباطبايي ( تاكنون - 94)
  لازم به توضیح است شهرداری آبسرد در حال حاضر دارای درجه 6 می باشد.

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0